ენის შეფასება ბავშვებში: ტესტები. ნაწილი II: მორფოსინტაქსი და სემანტიკა

ამ მეორე ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ ენის ორ მნიშვნელოვან სფეროს. მორფოსინტაქსური არეალი ეხება "ენობრივი გამონათქვამის ფორმირების მარეგულირებელ წესებს [...]